Tuyển mẫu lấy hình ảnh cho học viên

Menu

Tuyển mẫu lấy hình ảnh cho học viên

𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ BIÊN HOÀ + LONG THÀNH 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐩𝐩 𝐦𝐢𝐧𝐢
✅ 𝟐 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐧 𝐜𝐚̂́𝐮 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝟗𝟗𝟗𝐤 ( 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐚̉ 𝐦𝐮̃𝐢 𝐬𝐮̛̉𝐚 )
✅ 𝟐 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐦𝐮̃𝐢 𝐜𝐚̂́𝐮 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐬𝐮̣𝐧 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝟒 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
✅ 𝟐 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐦𝐮̃𝐢 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂́𝐮 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝟔𝟗𝟗𝟗𝐤
✅ 𝟑 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̆́𝐭 𝐦𝐢́ 𝐦𝐢𝐧𝐢 𝟒𝟗𝟗𝐤
✅𝟐 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝟒𝟗𝟗𝐤
✅𝟑 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̆́𝐭 𝐦𝐨̂𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝟒𝟗𝟗𝐤
✅ 𝟑 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐦𝐚́ 𝐥𝐮́𝐦 𝐭𝐚̀𝐢 𝐥𝐨̣̂𝐜 𝟒𝟗𝟗𝐤
✅ 𝟏 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐦𝐢́ 𝐝𝐮̛́𝐨𝐢 𝐩𝐩 𝟒𝟗𝟗𝐤
✅ 𝟓 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐦𝐢́ 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐩𝐩 𝟓𝟎𝟎𝐤
✅ 𝟐 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮 𝐜𝐚́𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐢́ 𝟓𝟎𝟎𝐤
✅𝟐 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 đ𝐨̣̂𝐧 𝐜𝐚̆̀𝐦 𝐩𝐡𝐢́ 𝟏𝟗𝟗𝟗𝐤
✅𝟑 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 đ𝐨̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐚́𝐢 𝐝𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐𝟗𝟗𝟗𝐤
✅ 𝟏𝟎 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐟𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫 – 𝐦𝐨̂𝐢- 𝐭𝐡𝐚́𝐢 𝐝𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 – 𝐦𝐚́ – 𝐜𝐚̆̀𝐦 𝐩𝐩 𝟓𝟗𝟗𝐤 /𝐜𝐜
✅ 𝟐 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐨𝐧 𝐠𝐨̣𝐧 𝟖𝟎𝟎𝐤 𝐧
☎️☎️ : 0908712789-0927300999
Thiết kế website giá rẻ nhất